کلاس کنکور دانشمندان جوان

نقشه راه دانشمندان جوان برای موفقیت

باور اشتباه :آخر سال دوازدهم تازه باید استارت کنکوری خوندن رو بزنیم!!
.
باور درست: از تابستون یعنی قبل از شروع پایه ی دوازدهم، باید خودمون رو آماده کنیم برای کنکور
.
دانشمندان جوان طبق باور درست، برای شما یه نقشه ی راه چیده که اصولی از پایه ی یازدهم تا کنکور رو در کنارتون باشیم…
.
پس بیاین با هم غولی به نام کنکور رو با قدرت به زمین بزنیم