انتخاب رشته تخصصی + دفترچه طلایی

انتخاب رشته در دانشمندان جوان

در این مقاله قصد داریم تمام خدمات و تعهداتی که دانشمندان جوان در قبال رزرو انتخاب رشته به شما ارائه میدهد را بررسی کنیم.

هزینه انتخاب رشته چقدره؟

در ابتدای مراجعه به آموزشگاه  مطمئنا دوست دارید از هزینه ی انتخاب رشته مطلع شوید.

با توجه به اینکه انتخاب رشته انواع مختلفی دارد شاید در مورد اینکه کدام انتخاب رشته برای شما انجام میشه و هزینه اش چقدره دچار سردرگمی شوید.

ولی ما تلاشمون رو کردیم که یک فایل مناسب در مورد هزینه های انتخاب رشته برای شما آماده کنیم.

به صورت کلی هزینه ی انتخاب رشته بستگی به نوع انتخاب رشته ی درخواستی شما دارد (بدون کنکور،با کنکور سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،شهریه پرداز و …) ولی هزینه کلی عددی بین ۹۸۰ هزار تومان الی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

البته رزرو شامل ۱۰۰ هزارتومن تخفیف میشه

انتخاب رشته

حالا تعهدات موسسه ی در قبال رزرو و در قبال ثبت نام کامل  انتخاب رشته چیه؟

اول بریم تعهدات موسسه دانشمندان جوان رو برای افرادی که رزرو کردن بررسی کنیم:

به محض رزرو انتخاب رشته، نام شما در لیست انتخاب رشته وارد می شود و شما در اولویت انتخاب رشته در مرداد ماه قرار خواهید گرفت و به هیچ عنوان عملیات انتخاب رشته ی شما از سمت ما لغو نخواهد شد.

افرادی که اقدام به رزرو انتخاب رشته کنند : تا زمان اعلام رتیه ها، فرصت دارند در فضای آرام و به دور از هیجان ، به رشته ی دلخواهشون فکر کنند و بر اساس راهنمایی های ما ، تصمیم منطقی تری بگیرند.

هنگام اعلام نتایج چه خدماتی دریافت میکنیم؟

حـالا کـه رتبـه هـا اعـلام شـدند، شـما بایـد تصمیمتـون رو بگیریـد کـه قصـد انتخـاب رشـته داریـد یا خیر!

بـا توجـه بـه اینکـه مـا قبـل از اعـلام رتبـه هـا، فایل هـا و راهنمایـی هـای زیـادی از سـمت آموزشگاه رو در اختیـار شـما قـرار دادیـم، تصمیـم گیـری شـما میتونـه راحـت باشـه ، بنابـرایـن شـما ۲۴ سـاعت فرصـت خواهیـد داشـت تـا اعـلام کنیـد قصـد انتخـاب رشـته داریـد یـا خیـر.

در صورتـی کـه پـس از اعـلام رتبـه هـا، قصـد کنسـل کـردن انتخـاب رشـته ی خـود را داشـته باشـید، هزینـه ی رزرو شـما، تـا ۱۰ روز بعد از اتمام انتخاب رشته بـرای شـما واریـز خواهـد شـد .

تمــام ایــن مــوارد رو اطــلاع می دهیــم تــا همــه چیــز شــفاف باشــه و طبــق قوانیــن و توافقــی کــه باهــم پیــش میبریــم انشــاالله هیــچ مشــکلی پیــش نیــاد.

بعد از اعلام نتا یج چه خدماتی دریافت می کنم ؟

بعـد از اعـلام رتبـه هـا، در صورتـی کـه قصـد انتخـاب رشـته پیـش مـارو داشـته باشـید، کارنامه ی شــما بررســی میشــه و بــه صــورت کامــلا صادقانــه، شــما رو بــه ســمت پکیــج مناســب انتخــاب رشـته هدایـت میکنیـم

وقتـی میگیـم صادقانـه، یعنـی هدفمـون صرفـا کسـب بیشـترین درآمـد نیسـت بلکـه هـدف اینـه کـه هـر شـخص، پکیـج مناسـب بـا شـرایطش رو داشـته باشـه

مثـلا بـه شـخصی کـه رتبـه ی ۱۰۰ هـزار داره، رشـته هـای بـا کنکـور رو توصیـه نمی کنیـم، ایـن کار هـم باعـث میشـه کار مـا سـرعت و کیفیـت بهتـری داشـته باشـه، هـم شـما متحمـل هزینـه ی اضافه نشـید.

پـس از اعـلام پکیـج مناسـب بـه شـما، شـما ثبت نامتـون رو تکمیـل خواهیـد کـرد و فرآینـد انتخـاب رشـته ی شـما آغـاز می شود.

فرآیند انتخاب رشته ی شما بر اساس موارد زیر شروع می شود:

فرم هایی که از قبل پر کردید .

رتبه ی سهمیه و رتبه ی کشوریتون .

بعــد از تشــخیص الزامــات انتخــاب رشــته ی شــما، فرمــول اختصاصــی انتخــاب رشــته ی شــما توسـط مشـاورین و بـا نظـارت کامـل دکتر نیما جعفری و دکتر مغاری اسـتخراج میشـه و ایـن فرمـول در اختیـار شــما قــرار میگیــره.

فرمــول انتخــاب رشــته بــرای هــر شــخص بــا توجــه بــه رتبــه و علاقه اش متفاوتــ است  و الگوریتــم انتخــاب رشــته ی شــمارو مشــخص می کنــه.

این رو هم بدونین که :

مهمتریـن تمایـز مـا بـا سـایر موسسـات، همیـن فرمـول انتخـاب رشـته ای است کـه حاصـل تجربـه ی ۱۸ ساله ی آموزشگاه دانشمندان جوان میباشـد

پـس از اسـتخراج فرمـول انتخـاب رشـته، عملیـات انتخـاب رشـته ی لیسـتی شـما آغـاز میشـه و شـروع بـه اسـتخراج کـد رشـته هـای منطبـق بـر فرمـول خواهیـم کـرد.

کـد رشـته هـای اسـتخراج شـده بیشـترین تناسـب رو بـا شـرایط شـما خواهـند داشـت، و ممکنـه شـما از دیـدن ایـن کـد رشـته هـا خوشـحال بشـید و ممکنـه ناراحـت بشـید.

ما قصد داریم  بهتریــن قبولــی بــر اســاس علاقه و شــرایط شــما انجام شود، نــه اینکــه صرفـا بـا یـک لیسـت رویایـی و توهمـی شـمارو خوشـحال کنیـم و بعـد از اعـلام نتایـج شـمارو بـا مردودی مواجه کنیم.

پــس از اســتخراج فرمــول، و لیســت رشــته هــای مناســب بــرای شــما، ایــن لیســت به شما ارائه می گردد.

بـه دلیـل مسـائل امنیتـی و بـرای اینکـه مشـکلی بـرای آینـده ی تحصیلـی شـما پیـش نیـاد، مـا امـکان ورود کـد رشـته هـای شـما بـه سـایت رو نداریـم ، امـا تمـام آموزش ها و راهنمایـی هـای لازم بـرای ورود کـد رشـته هـا، بـه شـما ارائـه میشـه و هـر سـوال و ابهامـی داشـته باشـید برطـرف خواهـد شـد .

به این موارد هم توجه کنید

بـه سـبک انتخـاب رشـته ی مـا اطمینـان کنیـد و کار رو بـه دسـت کاردان بسـپارید و بـا مشـورت بـا افـراد نـا آگاه در زمینـه ی انتخـاب رشـته خـودداری بفرماییـد

ممکنـه اطرافیـان شـما در زمینـه ی شـغلی خودشـون یـا در زمینـه ی تحصیلاتی خودشـون افـراد بسـیار موفقـی باشـند، امـا ایـن موضـوع توجیهـی بـرای ایـن نیسـت کـه ایـن افـراد در زمینـه ی انتخـاب رشـته و الگوریتم هـای انتخـاب رشـته تخصـص داشـته باشـند (با احترام)

حتــی ممکنــه پــدر یــا مــادر یــا اطرافیــان شــما فــارغ التحصیــل دانشــگاه شــریف، پزشــک یــا نماینـده مجلـس باشـند یـا هـر مقـام و منسـب بالاتری داشـته باشـند، این موضـوع نبایـد باعـث دخالــت ایــن عزیــزان در امــر انتخــاب رشــته ی موسســه ی مــا بشــه.

مطمئــن باشــید مــا کارمــون رو خــوب بلدیــم و بعــد از ۱۸ ســال انتخــاب رشــته فراگیــر بــرای بیـش از چند هـزار نفـر، بهتریـن لیسـت و راهنمایـی رو در اختیـار شـما قـرار خواهیـم داد، پـس مجـددا توصیـه می کنیـم از دخالـت بیـش از حـد در لیسـتهای انتخـاب رشـته خـودداری بفرماییـد و راهنمایـی هـای مـارو اعمـال کنیـد.