فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی

انتقال تابع-درسنامه+جزوه

انتقال به کمک جملات فارسی-حل نمونه سوال جزوه

وارون تابع-درسنامه

رسم توابع خاص-درسنامه

صعودی و نزولی-درسنامه

وارون تابع-حل سوالات جزوه

رسم توابع خاص+حل نمونه سوالات جزوه

صعودی و نزولی-حل سوالات جزوه

انتقال به کمک جملات فارسی-درسنامه

ترکیب توابع-درسنامه

فصل دوم ریاضی دوازدهم تجربی

دوره تناوب ماکزیمم و مینیمم-درسنامه

رسم مثلثات-حل سوالات جزوه

فرمول های مثلثاتی درسنامه+حل سوالات جزوه

دوره تناوب ماکزیمم و مینیمم-حل سوالات جزوه

نوشتن ضابطه تابع مثلثاتی درسنامه+حل سوالات جزوه

معادلات مثلثاتی درسنامه+حل سوالات جزوه

دامنه و برد توابع مثلثاتی درسنامه+حل سوالات جزوه

مقایسه کنید -درسنامه 

رسم مثلثات-درسنامه

صعودی و نزولی در مثلثات+رسم تابع تانژانت درسنامه+حل سوالات جزوه

فصل سوم ریاضی دوازدهم تجربی

حدصفرصفرم تجزیه وتقسیم درسنامه+حل سوالات جزوه

حد بی نهایت-درسنامه+حل سوالات جزوه 

حد بی نهایت نموداری درسنامه+حل سوالات جزوه

حد صفر صفرم رادیکالی درسنامه+حل سوالات جزوه

حد بی نهایت قدر ملق و براکتی درسنامه+حل سوالات جزوه

حد در بی نهایت درسنامه+حل سوالات جزوه

عدد حدی چیست؟ درسنامه

حد بی نهایت مثلثاتی درسنامه+حل سوالات جزوه

حد در بی نهایت نموداری درسنامه+حل سوالات جزوه

حد صفر صفرم-قدر مطلق و براکتی درسنامه+حل سوالات جزوه

حد بی نهایت مجهول دار درسنامه+حل سوالات جزوه

حد در بی نهایت مجهول دار درسنامه+حل سوالات جزوه